พันธกิจสังคมบริการ
Posted by webmaster on April 18 2019 19:14:20

สายงานสังคมบริการ

 

คณะกรรมการ :

ศจ.ปรีชา แสงคง ผู้ประสบภัย (ประธาน)

ศจ.วีระศักดิ์ ชูลีรักษ์ สวัสดิการฌาปนกิจผู้ทำการ

ศจ.อารีย์ สว่างอารมณ์ สวัสดิการบุตรผู้ทำการ

คุณวันเพ็ญ จันทร์พมปลัด มิชชั่นออฟเมอร์ซี่ (เลขานุการ)

 

นิยาม :

 

วัตถุประสงค์ :

 

1. ผู้ประสบภัย

1.1 ผู้ประสบภัยทั่วไป มีงบ 73 ,874.- บาท

ต้องการให้คริสตจักรถวายสมทบปีละ 1 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม

1.2 ผู้ประสบภัยสึนามิ มีงบ 183,444.- บาท

2. สวัสดิการฌาปนกิจผู้ทำการ

ครั้งแรกสมาชิกจ่ายคนละ 500.- บาท

เมื่อมีผู้เสียชีวีตสมาชิกจ่ายคนละ 200.- บาท

สูตร

มีผู้ทำการร่วมลงทะเบียน 100 คนๆ ละ 500.- บาท รวมเงิน 50,000.- บาท

มีผู้เสียชีวิต 1 คน ได้รับเงินช่วยทันที 20,000.- บาท

เมื่อมีคนเสียชีวิตจะเรียกเก็บสมาชิกคนละ 200.- บาท

ผู้ที่ขาดส่งจะถูกหักตามจำนวนครั้งที่ขาดส่ง+ 10%

 

3. สวัสดิการบุตรผู้รับใช้

จำนวนบุตรผู้รับใช้ 36 คนๆละ 3,000.- บาท/ปี

ยังมีทุนอยู่ 36 ,630.- บาท

คงได้รับเงินเดือน พฤษภาคม 2009 คนละ 1 ,046.- บาท

ต้องมีงบประมาณปีละ 110,000.- บาท

 

4. มิชชั่นออฟเมอร์ซี่

การพัฒนาเด็ก 4 ด้าน(ร่างกาย การเรียนรู้ สังคม จริยธรรม)

ปี 2008-2009 7 คริสตจักร จำนวนเด็ก 403 คน

1. คริสตจักร คส.อุดรธานี 54 คน

2. คริสตจักร คส.พรเจริญ 50 คน

3. คริสตจักร คส.แม่วาง 65 คน

4. คริสตจักรเสรีภาพเชียงใหม่ 48 คน

5. คริสตจักร คส.หาดใหญ่ 69 คน

6. คริสตจักรสะเดา 50 คน

7. คริสตจักรแฮปปี้แลนด์ 67 คน

 

ปี 2009-2010 เป้าหมาย ต้องการเปิด 10 คริสตจักร จำนวนเด็ก 600 คน

 

ดาวน์โหลด
ใบสมัครกองทุนฌาปนกิจ
ใบสมัครรับทุนการศึกษาบุตร