พันธกิจเสริมสร้างคริสตจักร
Posted by webmaster on April 18 2019 19:17:02

คณะกรรมการ :

ศจ.เฉลิม เกตุแก้ว ประธาน

ศจ.เดียน่า ริชาดสัน ดูแลงานพันธกิจเด็ก

คศ.สุวดี กุลชัยวาณิช ผู้ประสานงานอนุชน

ศจ.พวงทอง วุฒิอุดมเลิศ ผู้ประสานงานสตรี

ศฑ.คริส โฮแซค มิชชั่นเนท

 

นิยาม :

 

วัตถุประสงค์ :