พันธกิจการตั้งคริสตจักร
Posted by webmaster on April 18 2019 19:25:15

คณะกรรมการ

ศจ.วีระศักดิ์ ชูลีรักษ์ ประธาน

ศจ.กฤษฎา ภัทรมงคลเขตต์ กรรมการ

ศฑ.แดนิส แฮริส กรรมการ

ศฑ.มาร์ค ดูริน กรรมการ

นิยาม :

วัตถุประสงค์ :

 

นโยบายและเป้าหมายของสายงาน

1.1 นโยบาย มี 4 ประการ

1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคและคริสตจักรท้องถิ่นร่วมกันบุกเบิกคริสตจักรในตัวจังหวัด ทุกจังหวัดและเมืองใหญ่

1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คริสตจักรแม่บุกเบิกคริสตจักรลูก

1.1.3 เป็นสื่อกลางในการประสานทรัพยากรต่างๆ เพื่อการบุกเบิกคริสตจักร

1.1.4 ส่งเสริมให้มีการบุกเบิกคริสตจักรในต่างประเทศ

1.2 เป้าหมายในการตั้งคริสตจักร ( 2008-2011 )

1.2.1 ตั้งคริสตจักรในจังหวัดที่ยังไม่มีคริสตจักร 17 แห่ง ใน 4 ปี

- ภาคเหนือ 2 จังหวัด

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด

- ภาคใต้ 2 จังหวัด

- ภาคตะวันออก 1 จังหวัด

- ภาคกลาง 2 จังหวัด

- กรุงเทพ 8 เขต

1.2.2 เปิดคริสตจักรลูกเพิ่มขึ้น 40 แห่งใน 4 ปี

- ภาคเหนือ 2 แห่ง/ ปี

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง/ ปี

- ภาคใต้ 2 แห่ง / ปี

- ภาคตะวันออก 1 แห่ง / ปี

- ภาคกลาง 1 แห่ง / ปี

- ภาคกรุงเทพ 2 แห่ง / ปี

ยุทธวิธีที่ทำให้เป้าหมายสำเร็จ

วิเคราะห์ปัญหาในการบุกเบิก คือ การขาดบุคลากรในการออกไปบุกเบิก ซึ่งจะต้องประสานกับ

แผนกสร้างผู้นำ

ปัญหาเรื่องการตีความหมายของคริสตจักร ซึ่งในคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยมีคริสตจักรประมาณ 90 กว่าแห่ง แต่อาจมีคริสเตียนในที่ต่างๆ ที่ใช้ตามบ้านของสมาชิกด้วย

ที่ประชุมได้พูดถึงความหมายของคริสตจักร โดยได้แบ่งการบุกเบิกคริสตจักรออกเป็น 2 ลักษณะคือ

2.1 การบุกเบิกคริสตจักรแบบดั้งเดิม มีรายละเอียดคือ

2.1.1 ต้องมีอาคาร สถานที่ที่ต้องเช่า

2.1.2 ต้องมีผู้ทำการขึ้นทะเบียนกับคริสเตียนสัมพันธ์

2.1.3 มีงบประมาณที่ต้องใช้ประจำ

2.1.4 มีโครงสร้าง เป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน มีกฎระเบียบ

2.2 การบุกเบิกคริสตจักรตามบ้าน

2.2.1 มีผู้นำของกลุ่ม

2.2.2 มีกลุ่มคริสเตียนที่ใช้บ้านของผู้เชื่อเป็นประจำทุกอาทิตย์

2.2.3 โดยเชื่อมโยงกับคริสตจักรแม่

2.2.4 อาจไปร่วมกับคริสตจักรแม่บางอาทิตย์

2.2.5 คริสตจักรแม่อาจส่งผู้นำไปดูแล ไปสอนบ้างเพื่อเสริมผู้นำท้องถิ่น และสามารถพัฒนาเป็น

คริสตจักรใหญ่ได้

ข้อดีของการบุกเบิกคริสตจักรตามบ้าน ( House Church )

ใช้งบประมาณน้อย

ไม่ต้องซื้อหรือเช่าสถานที่

ใช้บุคลากรในท้องถิ่นเป็นผู้นำ

คริสตจักรทุกแห่งสามารถทำแบบนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรเล็กหรือใหญ่ ในเมืองหรือชนบท

งบประมาณในการสนับสนุนคริสตจักร

3.1 ที่มาของงบประมาณ

3.1.1 การสนับสนุนของมิชชันนารีปีละ 50,000 บาท

3.1.2 การถวายเพื่อการบุกเบิกคริสตจักร ของคริสตจักรต่างๆ ใน คสท. ในอาทิตย์แรกของคืน

มิถุนายน 100,000 บาท

3.1.3 ติดต่อคริสตจักรแม่ที่มีภาระใจในการบุกเบิก เพื่อของบประมาณในการบุกเบิก

(คริสตจักรคู่มิตร )