ภาคเหนือ
Posted by webmaster on April 18 2019 19:29:25

กรรมการประสานงานคริสเตียนสัมพันธ์ ภาคเหนือ

ศจ.วิเชียร แจ้งบ้าน

ประธาน

ศจ.วัชรพงษ์ วงษ์วาด รองประธาน

อศจ.ประสบสุข วิภาตะภูติ เลขานุการ

อศจ.ดาวิด ศิริชัย เหรัญญิก

อศจ.พันธกานต์ พันธ์อ้น กรรมการ

Rev.Douglas Higgins ที่ปรึกษา

สำนักงานกลางตั้งอยู่ เลขที่ 11/2 ซ.2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.081-9600975

บัญชีธนาคารภาค

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี ดาวิด ศิริชัย, วัชรพงษ์ วงษ์วาด, กิจจา คำวัง

เลขที่ 504-0-74207-3

ประเภท ออมทรัพย์

สาขา ถนนสุเทพ

 

รายชื่อคริสตจักรในคณะคริสเตียนสัมพันธ์ ภาคเหนือ

1. คจ. 036/1987 คจ.ชัยบริบูรณ์ อจ.คำอ้าย ถวัลย์

หมู่ที่ 8 ซ.5 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.089-432-0887

e-mail:

2. คจ.040/1990 คจ.นครพิงค์ ศจ.วิเชียร แจ้งบ้าน

11/2 ซ.2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

e-mail:

3. คจ.046/1992 คจ.ข่าวประเสริฐอาข่า ตคศ.นรินทร มนุพร

8/1 หมู่ที่ 22 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.089-6311615

4. คจ.054/2001 คจ.เสรีภาพเชียงใหม่ ศจ.วัชรพงษ์ วงษ์วาด

6 ซ.วังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053-872134, 086-923-1440

e-mail: clcthailand@gmail.com

5. คจ.056/2003 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์เชียงราย ศจ.ดร.สุพจน์ พันธ์อ้น

144 หมู่ที่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-749249 แฟกซ์.053-647169

e-mail: chiangrai 2524@hotmail.com

6. คจ.057/2003 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์แม่วาง ตคศ.สมศักดิ์ เรือนทราย

3/2 หมู่ที่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ < 50360 โทร.081-7243325, 084-8088088

7. คจ.060/2003 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์แม่ระมาด อศจ.นุชจิรา คำพน

113/1 หมู่ 6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทร.055-581559, 089-907-8102 <-p>

e-mail: agapeline@hotmail.com

8. คจ.061/2003 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์ดอยมูเซอร์ คศ.รัศมี แซ่ว่าง

109 หมู่ที่ 7 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.087-197-0357 ส่งจดหมาย ตู้ ปณ.24 อ.เมือง จ.ตาก 63000

9. คจ.062/2004 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์เชียงใหม่ อศจ.ดาวิด ศิริชัย

78/2 หมู่ที่ 14 ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-328248

e-mail: tlcchurch@gmail.com

www: geocities.com/tlcchiangmai/

10. คจ.066/2004 คจ.ฤทธิ์ประเสริฐธงชัย คุณไพสิฐ แซ่กือ

43 หมู่ที่ 7 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

e-mail:

11. คจ.068/2004 คจ.พันธกิจร่มพระคุณแม่สาย อจ.ปะโต่ะ ซื่อมื่อ

25 หมู่ที่ 5 ซ.11 ต.เวียงฟางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.086-186-8892

e-mail:

12. คจ.076/2005 คจ.พันธกิจร่องส้าน คศ.กิตติคุณ แซ่ย้าง

420 หมู่ที่ 21 ซ.4 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเย 56110 โทร.081-033-1481

e-mail:

13. คจ.093/2007 คจ.มณีนพรัตน์ อศจ.ประสบสุข วิภาตะภูติ

11 หมู่ที่ 8 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร.081-613-7714

e-mail: prasobsuk_vip@hotmail.com

14. คจ.103/2010 คจ.นิมิตสัมพันธ์ภูซาง คศ.สว่าง สุทธลุน

104 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านดอนชัย ต.เชียงแลน อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทร. 086-1875651

e-mail:

15. คจ.104/2010 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์บ้านผาแดง คศ.ดวงดาว กาญจนาสิริพงศ์

28 หมู่ที่ 1 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทร.087-7273587

e-mail:

16. คจ.105/2010 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์เทิง คศ.บุญเปลี่ยน โม๊ะรินทร์

137 หมู่ที่ 20 ถ.เชียงราย-เทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร.053-795703

e-mail:

17.คจ.106/2010 สถานประกาศบ้านห้วยก้าง คศ.พัชรินทร์ สารต๊ะวงศ์

10 หมู่ที่ 12 ซ.1 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทร.081-0276550

e-mail:

18. คจ.110/2010 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์ปางค่าอาข่า ตคศ.นัทพงษ์ มาเยอะ

115 หมู่ที่ 6 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140 โทร.080-0338439

e-mail:

19. คจ.111/2010 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์อาข่าห้วยยาโน ตคศ.อาผ่า มาเยอะ

72 หมู่ที่ 15 ถ.ฝาง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทร.-

e-mail:

20. คจ.121/2013 คจ.พระพรสวรรค์ อ.ทศพล สุวพงษ์

23/1 หมู่ที่ 10 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร.-

e-mail: heavenblessing@hotmail.com

21. คจ.124/2013 คจ.แม่น้ำแห่งชีวิต คศ.นัจรวี สัจจะวลี

43 ซ.วัดหนองป่าครั่ง ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.084-9115412, 089-5058162

e-mail:

22. คจ.125/2013 คจ.สร้างสรรค์ชีวิตพะเยา คศ.ศิริวัฒน์ กิติชานนท์

298/1 หมู่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา โทร.081-7967322

e-mail: siriwat_py@hotmail.com

23. คจ.126/2013 คจ.นิมิตไทย คศ.ศราวุฒิ จินา

122 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั้ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.

e-mail: bsbestfoods@gmail.com

24. คจ.127/2013 สป.อาข่าเมืองเชียงราย อศจ.วีระพงษ์ เพเมืย

197/4 ถ.ไตรรัตน์ ต.เขียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.086-1848270

e-mail: pomea-vera55@hotmail.com