ธรรมนูญคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
Posted by webmaster on April 18 2019 18:35:59
ธรรมนูญคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยถือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้วยความสำนึก ในความรับผิดชอบ ความรัก และความสามัคคี

มาตรา 1 ชื่อ และเครื่องหมาย
ชื่อภาษาไทย คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
อักษรย่อของชื่อภาษาไทย คสท.
ชื่อภาษาอังกฤษ THAILAND ASSEMBLIES OF GOD
อักษรย่อของชื่อภาษาอังกฤษ TAG.
คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย คือ องค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ซึ่งก่อตั้งโดยคริสตชนไทยเพื่อทำพันธกิจของพระเจ้าร่วมกันและจัดตั้งองค์กรคริสตจักร โดยมีหลักข้อเชื่อเดียวกัน และปฏิบัติตามธรรมนูญ กฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน ด้วยวิธีการ เลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และขยายงานเอง ตราเครื่องหมาย ดังในภาพมาตรา 2 พันธกิจหลัก
คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติพันธกิจในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ตั้งและ เสริมสร้างคริสตจักร พัฒนาผู้รับใช้พระเจ้า และสังคมบริการ
มาตรา 3 ลักษณะขององค์การ
1) คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย จะดำเนินกิจการทุกอย่างให้สอดคล้องกับหลักของพระคัมภีร์ ข้อเชื่อ และหลักจริยธรรม ถึงแม้ว่าคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยจะมีเอกลักษณ์ ในการปฏิบัติพระราชกิจของพระเจ้า คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยจะไม่แยกตนเองจากพระกายของพระคริสต์ในประเทศไทย และยังให้ความร่วมมือกับคริสตจักรต่าง ๆ ตามแต่โอกาสและความสามารถ
2) คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย เป็นองค์การทางศาสนา ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐ หรือหน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลให้เกิดความสงบเรียบร้อยมั่นคงของประเทศ และความผาสุขของประชาชน
มาตรา 4 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพของสมาชิกคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยภายใต้ธรรมนูญ กฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน
มาตรา 5 หลักข้อเชื่อ
ความเชื่อเหมือนหลักข้อเชื่อของ ASSEMBLIES OF GOD (มีเอกสารต่างหาก)
มาตรา 6 ความสัมพันธ์
คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับคริสเตียนสัมพันธ์ต่างประเทศ
มาตรา 7 สมาชิก
สมาชิกประกอบด้วย คริสตจักร สถาบัน มิชชันนารี และผู้ทำการที่ได้รับการสถาปนาแล้วหรือที่คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยยอมรับ
มาตรา 8 การประชุม
1) การประชุมสภาสามัญประจำปีให้เรียกประชุมโดย คณะกรรมการบริหาร
2) การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ให้เรียกประชุมโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีเสียงสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 2 ใน 3
3) มีสมาชิกตามมาตรา 7 อย่างน้อยจำนวน 2ใน 3 ลงชื่อขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
4) การประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ในคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
มาตรา 9 สภาคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
สภาคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย คือคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้ทำการอยู่ในคณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
มาตรา 10 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย คณะบุคคล 5 ท่านซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสภาคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย และประธานภาคทุกภาคเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
มาตรา 11 มูลนิธิคริสเตียนสัมพันธ์
1) คณะกรรมการบริหารคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย ที่ได้รับเลือกจากการร่วมประชุมสภาคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย เป็นคณะกรรมการมูลนิธิคริสเตียนสัมพันธ์
2) มูลนิธิคริสเตียนสัมพันธ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ และ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีหลักฐานเป็นเอกสาร ตราสารทางราชการ หรือที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินของคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย โดยนิตินัย
มาตรา 12 เลขาธิการ
เป็นผู้แทนของคณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยในการประสานงานกับหน่วยงานทางราชการ องค์การต่างๆ ในคณะและนอกคณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
มาตรา 13 ภาค
เพื่อให้การบริหารของคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยมีประสิทธิภาพ และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของงานคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยในระดับท้องถิ่น ให้คณะกรรมการบริหารจัดตั้งหรือรับรองภาค ซึ่งแบ่งออกตาม ภูมิศาสตร์ สายสัมพันธ์ และการใช้ภาษาตามวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการภาคในแต่ละภาคเป็นผู้ดูแล ให้ประธานภาคเป็นคณะกรรมการบริหารคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยโดยตำแหน่ง
มาตรา 14 สถาบัน และสถาบันร่วม
1) สถาบันที่ก่อตั้งโดยคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
2) สถาบันร่วมที่เข้ามาเป็นสมาชิก
มาตรา 15 คริสตจักรท้องถิ่น
คริสตจักรท้องถิ่นในคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยคือ
1) คริสตชนที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์และยอมรับหลักข้อเชื่อของคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย รวมตัวกันเป็นคริสตจักร และพร้อมใจกันร่วมรับผิดชอบให้ดำรงไว้ซึ่งคำสอน ตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ และตามธรรมนูญและกฎข้อบังคับที่คริสตจักรได้ให้ไว้กับคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
2) คริสตจักรท้องถิ่นต้องจัดระเบียบการบริหาร และให้ความร่วมมือกับคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย โดยการส่งตัวแทนร่วมประชุม และสนับสนุนกิจการคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
3) คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยยอมรับสิทธิอำนาจของคริสตจักรท้องถิ่น ในการดำเนินการเลือกศิษยาภิบาลและคณะผู้ปกครองด้วยตนเองเพื่อดำเนินกิจการภายในคริสตจักร
มาตรา 16 คณะกรรมการตีความธรรมนูญสภาคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
หมายความถึง คณะกรรมการซึ่ง ประชุมสภา คสท. เลือกตั้งคณะบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน เพื่อให้มีหน้าที่วินิจฉัยธรรมนูญคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย และกฎข้อบังคับ และการปฏิบัติที่ขัดแย้งต่อธรรมนูญแห่งสภา คสท. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตีความธรรมนูญ คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่ยุติ
มาตรา 17 การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงธรรมนูญ
1) การที่จะทำการยกเลิกธรรมนูญคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย ไม่อาจที่จะกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมสภาสามัญ หรือวิสามัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
2) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมนูญ หรือ กฎระเบียบข้อบังคับกระทำได้ แต่ต้องให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย


ประกาศใช้ วันที่ 7 เมษายน 2015
ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2014


(ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์)
ประธานคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย